OBCHODNÍ PODMÍNKY YESYES, Z. S.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi pořadatelem a účastníkem. Smlouva vzniká na základě přijetí písemné přihlášky. Za písemnou formu se považuje i fax nebo elektronická pošta. Odesláním přihlášky potvrzuje účastník svůj „Souhlas s těmito obchodními podmínkami”. Pořadatel oznámí účastníkovi písemně rozhodnutí o přijetí přihlášky nejpozději do pěti pracovních dní.

Přihláška je považována za uzavřenou potvrzením přijetí přihlášky pořadatelem a je účinná úhradou ceny za výuku v jazykových kurzech určené pořadatelem (dále jen kurzovné).

Kurzovné je hrazeno předem a termínem úhrady se rozumí termín připsání určené částky na účet pořadatele nebo zaplacení v hotovosti. Neuhradí-li účastník kurzovné v termínu stanoveném pořadatelem v potvrzení přijetí přihlášky, je pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Předmětem plnění je výuka jazyků ve skupinových kurzech vypsaných pořadatelem pro příslušné období. Kurzy jsou rozděleny do několika úrovní pokročilosti, jejichž charakteristika je uvedena na internetových stránkách pořadatele www.yesyes.cz. Počet a rozsah jednotlivých lekcí je uveden v potvrzené přihlášce.

Úroveň výuky bude odpovídat charakteristice uvedené u konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni skupiny účastníků podle rozhodnutí lektora.

Pořadatel obstará pro výuku takové lektory, které považuje odborně způsobilé vést kvalitní výuku podle obecných zvyklostí.

Výuka bude probíhat v učebnách pořadatele, není-li dohodnuto jinak.

Výuka bude probíhat v určených dnech a časech, pokud nebude ze závažných důvodů dohodnuto jinak. V době státních svátků výuka neprobíhá a není účtována.

Počet účastníků v jednom skupinovém kurzu je 3–7. Pořadatel může zrušit skupinový kurz z důvodu nenaplnění minimálního počtu 3 účastníků a oznámit tuto skutečnost dotčeným účastníkům nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Pokud účastník nepřijme nabídku na přeřazení do kurzu jiného, pořadatel vrátí kurzovné v plné výši do 10 pracovních dní stejným způsobem, jako platbu obdržel.

Během výuky není povoleno používat mobilní telefony.

Převod nevyčerpaného školného za omluvené hodiny může v závažných případech pořadatel povolit na základě písemné žádosti účastníka podané nejpozději do ukončení kurzu. Hodinu lze omluvit nejdéle 24 hodin před zahájením. Neuskutečněnou hodinu je možno nahradit v dohodnutém termínu po dobu trvání kurzu.

Pořadatel může navrhnout účastníku kurzů v případě jeho oprávněné nespokojenosti s kvalitou výuky náhradní řešení. Náhradním řešením se rozumí přestup do jiného kurzu, převod kurzovného na individuální kurz nebo do dalšího semestru. Reklamaci je třeba podat písemně nebo pomocí elektronické pošty a řešena bude do 14 dnů od podání. Bude upřednostňován smír směřující ke spokojenosti účastníka s kvalitou výuky.

YES jazykové kurzy - Praha 4. Jazyková škola, kde probíhá nejen výuka angličtiny. Naše kurzy cizích jazyků vás připraví na různé situace. Individuální kurzy, skupinové kurzy i firemní kurzy.

(c)1997-2014 TOPlist, Kontakt